Tento web využívá tzv. cookies.
Pokud si jej budete dále prohlížet, vyjadřujete s tímto využíváním souhlas. Více informací o cookies včetně možnosti jejich odmítnutí naleznete pod odkazam více informací.
×
TNT MUSIC SHOP

Ivo Fojtík TNT, Jurečkova 12, 702 00 Ostrava 1 (centrum)
tel.: +420 596 125 659 | info@tntshop.eu | www.tntshop.eu

Music Shop Ostrava
×
 x 

Položek: 0
neděle, 02 září 2018

Reklamační řád

1. Úvodní ustanovení

Reklamace se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění, s přihlédnutím k upřesnění v tomto reklamačním řádu. U spotřebitele se reklamace řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. U podnikatele se řídí odpovědnost za vady zboží zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Tento Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek. Uzavřením kupní smlouvy potvrzujete, že jste s našimi Obchodními podmínkami a s tímto Reklamačním řádem seznámeni a vyjadřujete s nimi souhlas.

Adresa pro reklamace:

Ivo Fojtík TNT, Jurečkova 12, 702 00 Ostrava 1 (centrum) , (dále jako „Prodávající“)

2. Práva z odpovědnosti za vady

Prodávající je povinen dodat zboží ve shodě kupní smlouvou a bez faktických a právních vad. Kupní smlouva musí být plněna v ujednaném množství, jakosti a provedení. Poškození balení zboží není porušením tohoto článku, přičemž vhodný způsob balení je oprávněn zvolit výhradně Prodávající.

Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že zboží má požadované vlastnosti, které Prodávající popisuje, případně které jsou obvyklé u dodávaného zboží a odpovídají požadavkům právních předpisů. V případě, že věc při převzetí spotřebitelem není ve shodě s kupní smlouvou, má spotřebitel právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu dle kupní smlouvy. Není-li takový postup možný, může kupující spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud spotřebitel před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

V případě osobního odběru zboží kupujícím, přechází nebezpečí škody na zboží z Prodávajícího na kupujícího okamžikem převzetí zboží. Jestliže kupující neprohlédne zboží ihned při převzetí, může uplatnit nároky z vad pouze, pokud prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době převzetí zboží. Pozdější reklamace vnějšího poškození zboží nezbavuje kupujícího práva na reklamaci. Prodávající má však pak možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

V případě doručení zboží poštovní nebo kurýrní službou (dopravcem) a zboží jeví v okamžiku doručení viditelné známky poškození, má kupující toto ihned řešit s dopravcem a sepsat nesrovnalosti do přepravní dokumentace dopravce. Kupující je oprávněn v tomto případě zboží od dopravce nepřevzít, a je povinen informovat bez zbytečného odkladu Prodávajícího na mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

3. Práva kupujícího z vadného plnění

Reklamace včetně odstranění vady musí být Prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace (v případě kupujícího – spotřebitele) případně v delší lhůtě, na které se mohou prodávající a kupující dohodnout, odlišně pak pro kupujícího – podnikatele, viz čl. 4 tohoto Reklamačního řádu.

Záruční doba počíná běžet dnem převzetí zboží Kupujícím.

Nárok na uplatnění záruky zaniká zejména z důvodu:

 • zaniklé záruky: u reklamovaného zboží uplynula záruční doba nebo doba minimální trvanlivosti před datem uplatnění reklamace;
 • nevhodného způsobu používání, skladování či přípravy, jehož důsledkem vznikla vada zboží;
 • nedodržení pokynů daných výrobcem, čímž vznikla vada zboží;
 • neodborné manipulace, zacházení, skladování nebo zanedbáním péče o zboží;
 • neoprávněného zásahu do zboží, či jiných úprav bez svolení výrobce;
 • poškození zboží živly.

V případě neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani Prodávající nemá nárok na náhradu svých nákladů.

Je-li vadné plnění podstatným porušením kupní smlouvy, kupující má tyto práva:

 • odstoupit od smlouvy;
 • odstranění vady opravou věci;
 • odstranění vady dodáním věci nové nebo dodání chybějící věci;
 • poskytnutí přiměřené slevy z kupní ceny.

Kupující je povinen sdělit Prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže zákazník dodatečně měnit bez souhlasu Prodávajícího; to však neplatí, nelze-li pro neopravitelnost přijmout právo opravy věci. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li zákazníkovi, že vady neodstraní, může zákazník požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Nezvolí-li zákazník své právo z vadného plnění včas, má práva, která by mu jinak náležela při nepodstatném porušení smlouvy.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením kupní smlouvy, kupující má tyto práva:

Jedná-li se o vady odstranitelné, opakované, nebo jedná-li se o větší počet vad, může kupující požadovat dodání věci nové, či odstranění vady nebo může odstoupit od kupní smlouvy. Jedná-li se o vady odstranitelné a není to neúměrné, může kupující požadovat dodání věci nové nebo odstranění vady. Byl-li by požadavek kupujícího na dodání nové věci nepřiměřený, zejména jde-li o vadu odstranitelnou bez zbytečného odkladu, pak vzniká kupujícímu nárok na odstranění vady. Vždy však může kupující zvolit přiměřenou slevu z kupní ceny.

Zákazník nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí v těchto případech:

 • došlo ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci, 
 • použil-li zákazník věc ještě před objevením vady,
 • nezpůsobil-li zákazník nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
 • prodal-li zákazník věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí zákazník prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
 • Při dodání nové věci vrátí zákazník prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.

4. Vyřízení reklamace

Pro řádné vyřízení reklamace je kupující povinen doručit reklamované zboží prodávajícímu poštou (jako obchodní balík), nebo osobně na adresu pro reklamace, která je uvedena výše. Reklamované zboží nelze zaslat na dobírku. Kupující je povinen při uplatnění reklamace předložit popis závady, resp. uvést důvod reklamace a předat zboží do reklamačního řízení kompletní.

Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet následující den po uplatnění reklamace v souladu se zněním § 605 občanského zákoníku v platném znění. Po uplynutí této lhůty jsou kupujícímu (spotřebiteli) přiznána stejná práva jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Lhůta 30 dnů však není závazná, pokud je kupující podnikatelem.

Pokud je kupujícím spotřebitel, má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace, přičemž jsou tyto náklady chápány jako nejnižší možné. Jedná se zejména o poštovné za zásilku s reklamovaným zbožím. Kupující spotřebitel o proplacení těchto nákladů musí požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

Prodávající je oprávněn k odmítnutí přijetí reklamovaného zboží, pokud je podané zboží do reklamace:

 • znečištěno;
 • znehodnoceno;
 • předáváno v rozporu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami.

O vyřízení reklamace informuje Prodávající Kupujícího e-mailem nebo telefonicky. Pokud bylo reklamované zboží zasláno prostřednictvím přepravní služby, bude v případě kladného vyřízení reklamace zasláno na adresu kupujícího přepravní službou.

V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu nákladů na doručení reklamovaného zboží Prodávajícímu, a to pouze v podobě poštovného v nezbytné výši. Prodávající uhradí kupujícímu účelně vynaložené náklady na doručení zboží k reklamaci výhradně na základě daňového dokladu prokazujícího výši skutečně a účelně vynaložených nákladů na toto doručení.

5. Závěrečná ustanovení

Použití, kopírování, publikování nebo další šíření obsahu webových stránek www.tntshop.eu nebo jeho části je bez předchozího písemného souhlasu společnosti Ivo Fojtík TNT zakázáno.

Prodávající si vyhrazuje právo tento Reklamační řád jednostranně měnit, přičemž úplné znění platného Reklamačního řádu je Prodávající povinen zveřejnit na svých webových stránkách.

Veškeré právní vztahy v souvislosti s kupní smlouvou či užíváním internetového obchodu Lázeňská pražírna na internetové stránce www.lazenskaprazirna.cz se řídí platným právním řádem České republiky a případné soudní spory z těchto právních vztahů budou rozhodovány českými soudy.

Znění tohoto Reklamačního řádu je platné a účinné ke dni 2. 9. 2018.

objednávka do 500,- Kč

Objednávky do 500,- Kč

rádi Vám zboží nachystáme k vyzvednutí v naší prodejně

dobírka

Poštou na dobírku

    od 500,- do 2000,- Kč + 100,- Kč za poštovné a balné.

 

nad 2000,- Kč

Nad 2 000,- Kč

poštovné i balné zdarma

Doručení

Možnosti doručení

Zboží posíláme jen na adresy v ČR , do zahraničí neposíláme.

 

Zboží  zakoupené přes náš e-shop rezervujeme na prodejně max. jeden týden . 

×

Gramofonové desky

Ceny vinylových desek stoupají. Před čtyřmi lety stála na internetu deska Psích vojáků Leitmotiv 480 korun, v těchto dnech ji zájemci koupí za přibližně 2200 korun. Zatímco na začátku 90. let končily s nástupem CD vinylové desky často v popelnicích, dnes se stávají i sběratelskou investicí.

„Vinyly nejsou jako zlato, jejich cena neroste několikanásobně, ale umí udržet hodnotu peněz. Navíc platí, že je to nádherný sběratelský koníček," uvedl publicista, spisovatel a aktivní sběratel gramofonových desek Dan Tácha.

LP LP BAZAR!


TOP